FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
FSMVÜ Kalite Güvencesi Yönergesi

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışmasına ait esasları düzenler.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev ve çalışmasına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendi ve 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

b) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

ç) Genel Sekreter: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Akademik Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve merkezleri,

e) İdari Birim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne bağlı tüm idari birimleri ve merkezleri,

f) Kalite Komisyonu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu komisyonu,

g) Kalite Koordinatörlüğü: Üniversitenin Kalite Güvence Sistemi ile ilgili her türlü veri toplama, organizasyon, dokümantasyon, raporlama vb. işlemleri yapmakla görevli birimi,

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanını,

ı) Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi: Senato tarafından uygun görülerek seçilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğrencisini,

i) Birim Kalite Temsilcisi: İç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü üyelerine destek olmak üzere senato tarafından akademik ve idari birimlerden belirlenen temsilcileri,

j) Kalite Güvencesi: Eğitim öğretim süreçlerinin paydaşlara hizmet ve ürün olarak yansıtılmasında, iç ve dış kalite standartlarını esas alarak, kalite ve performans süreçlerinin tam olarak yerine getirilmesi için yapılan planlı ve sistemli işlemleri,

k) Stratejik Planlama: Üniversitenin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme sürecini,

l) Dış Değerlendirme: Üniversitenin veya bir programının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen Dış Değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız kalite değerlendirme tescil belgesine sahip Dış Değerlendirme Kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

m) Dış Tetkik: Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin standartlar, prosedürler, talimatlar, formlar,iş akış şemaları vb. kalite dokümanları aracılığı ile planlı aralıklarla ISO vb. Akredite Kuruluşlar tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesini,

n) İç Değerlendirme: Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

o) İç Tetkik: Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin standartlar, prosedürler, talimatlar, formlar,iş akış şemaları vb. kalite dokümanları aracılığı ile iç tetkik prosedürüne uygun olarak planlı aralıklarla iç tetkikçiler tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonunun Oluşturulması ve Organizasyon Yapısı

MADDE 5- (1) Kalite Komisyonu aynı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu’ndan birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyeler ile Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur.

(2) Kalite Komisyonunun başkanlığını Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı yapar.

 (3) Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından yeni üye belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Bir eğitim öğretim yılı içinde mazeretsiz üç defa komisyon toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.

(5) Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi, her eğitim öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenir.

Kalite Komisyonu’nun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:

a) Komisyon, her akademik yılda en az üç kez toplanır. Gerekli hallerde komisyon başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanabilir. Toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılır.

b) Kalite Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Kalite Komisyonu’nun Görevleri

MADDE 7- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç Değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren Yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak, Senato’ya sunmak ve onaylanan raporun, kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak,

c) Dış Değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile Dış Değerlendirici Kurumlara her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kararlarını uygulamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü’nün Oluşturulması

MADDE 8- (1) Kalite Koordinatörlüğü,  Kalite Koordinatörü,  Kalite Koordinatör Yardımcısı ve Rektörlük makamınca görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Kalite Koordinatörü ve üyeleri; Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu vb. üniversite birimlerinde çalışan akademik ve idari personelden (aynı birimden birden fazla olmamak koşulu ile) sorumlu Rektör Yardımcısı’nın önerisi ve üniversite senatosunun kabulü ile 3 yıllığına atanır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

Kalite Koordinatörlüğü’nün Görevleri

MADDE 9- (1) Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalite Yönetim Sisteminin, kalite standartları (ISO 9001 vb.) doğrultusunda yapılanmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

b) Kalite Yönetim Sistemi’yle ilgili bütün çalışmaları yapmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

c) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimleri düzenlemek,

ç) Kalite Yönetim Sistemi’nin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

d) Kalite Komisyonu tarafından yapılan toplantıları koordine etmek, sekretarya hizmetlerini yürütmek,

e) Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Planı’nı hazırlamak ve iç tetkiklerin yapılmasını sağlamak,

f) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nı organize etmek, toplantı için gerekli tüm rapor ve dokümanları hazırlamak,

g) Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almak.

Birim Kalite Temsilcileri’nin Belirlenmesi ve Görevleri

MADDE 10- (1) Birim Kalite Temsilcileri, akademik ve idari birim temsilcilerden oluşur ve Senato tarafından belirlenir.

(2) Birim Kalite Temsilcileri’nin görevleri şunlardır:

a) Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü kalite yönetim ve güvence çalışmalarını bağlı olduğu birimde yürütmek ve kalite yönetim sisteminin farkındalığını arttırmak,

b) Birimi ile Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü arasındaki iletişimi sağlamak,

c) Kalite ile ilişkili mevzuat ve standartlar kapsamında birim içi iyileştirme çalışmalarını yürütmek,

ç) İç Tetkik, Kurum İç Değerlendirme, Dış Değerlendirmelerde; birimiyle ilgili tüm rapor, bilgi ve dokümanları hazırlamak ve bunları Kalite Komisyonu/Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşmaktır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Senatoda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı